Openbaar onderzoek - beleidskader trage wegen

Decreet gemeentewegen

Op 1 september 2019 trad het decreet gemeentewegen (Decreet van 3 mei 2019 houdende de gemeentewegen) in werking. Het gemeentewegendecreet legt het kader vast voor een geïntegreerde benadering en uniforme regelgeving om gemeentewegen aan te leggen, te verplaatsen, te wijzigen of op te heffen.

Dit decreet werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 mei 2019 en vervangt o.a. de wet op de buurtwegen van 10 april 1841 en het rooilijnendecreet van 2009.

De belangrijkste krachtlijnen

1. Eén statuut voor alle gemeentewegen

Het decreet bepaalt één juridisch statuut voor alle wegen in beheer van de gemeente, wat de procedures en handhaving moet vereenvoudigen. Het onderscheid tussen gewone gemeentewegen en de voormalige buurtwegen verdwijnt dus.

De regelgeving voor gemeentewegen in de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen en in het Rooilijnendecreet van 2009 wordt vanaf nu meegenomen in het nieuwe decreet. Concreet betekent dit dat de wet van 10 april 1841 wordt opgeheven en dat het Rooilijnendecreet van 2009 voortaan niet langer van toepassing is op gemeentewegen.

2. Bevoegdheid naar de gemeenten

De gemeenteraad beslist nu zelf over de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van gemeentewegen.

De gemeenten kunnen hun visie op gemeentewegen en zachte mobiliteit vastleggen in een beleidskader en concrete actieplannen opstellen voor de uitvoering ervan. Het beleidskader draagt bij tot een grotere bewustwording rond het belang van trage wegen en helpen in de afweging bij wijzigingen aan het lokale wegennet en de trage wegen.

3. Geen verjaring

Het decreet bepaalt dat gemeentewegen enkel opgeheven kunnen worden door een beslissing van de gemeenteraad en niet langer door niet-gebruik. De gemeenteraad beslist dus over elke opheffing van een gemeenteweg.

4. Strengere handhaving

Gemeenten kunnen een reglement opmaken over de toegang, het gebruik en het beheer van de gemeentewegen.

Gemeenten kunnen overtreders opleggen de vorige situatie te herstellen of de herstelling uit te voeren op kosten van de overtreder. Om de overtreder aan te sporen de bevolen herstelmaatregelen uit te voeren, kunnen gemeenten een bestuurlijke dwangsom opleggen.

Aanpak gemeente Moorslede

De gemeente Moorslede heeft beslist een beleidskader rond haar trage wegen op te stellen. De opmaak van een beleidskader is geen verplichting, maar biedt de gemeente een houvast bij huidige en toekomstige beslissingen rond de trage wegen op haar grondgebied.

Dit beleidskader werd voorlopig vastgesteld in de gemeenteraad van 21 oktober 2021.

Volgens de wettelijke bepalingen in verband met dit beleidskader moet de gemeente dit kader onderwerpen aan een openbaar onderzoek.

Het openbaar onderzoek loopt van 24 november tot en met 24 december 2021.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen.

Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen, Marktplaats 1 in 8890 Moorslede waar het project gelegen is en binnen de periode van het openbaar onderzoek. Je kan dit zowel via mail (secretariaat@moorslede.be) doen als via een gewone of aangetekende brief.

Via deze link kan je het beleidskader rond de trage wegen voor Moorslede vinden.

Daarnaast tref jeook enkele plannen aan die werden opgemaakt  en die de basis vormen voor de inventaris trage wegen:

  • Controle atlas der buurtwegen op terrein
  • Potentieelkaart rond atlas der buurtwegen
  • Inventaris trage wegen en wandelroutes

Op 8 december 2021 ging een infomoment door. Je kan dit hier herbekijken.