Aanvraag plaatsing van tijdelijke publiciteitsborden

  • 1Gegevens
  • 2Overzicht
  • 3Bevestiging

Gegevens van de verantwoordelijke :

Gegevens ivm het evenement:

Opstellingsplaats(en) - voor meerdere plaatsen, klik je na invullen op het + teken dat zich rechts bevindt

Algemene voorwaarden:

1. De tijdelijke publiciteit moet op eigen palen geplaatst worden. Ze mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen,
verkeerslichten of andere signalisatie. Ze worden op minstens 0,75 meter van de rand van de rijweg in de zijberm geplaatst en niet
in de nabijheid van kruispunten.
Het aantal publiciteitsborden wordt beperkt tot 2 per gewestweg. De maximum oppervlakte per bord bedraagt 2,10 m² of te minderen
volgens de beschikbare ruimte van de zijberm.
De tijdelijke publiciteit mag slechts vanaf vijftien dagen voor het evenement worden aangebracht en dient ten laatste de achtste
dag erna verwijderd te zijn.
De vrije doorrijhoogte boven de wegas moet minstens 5,50 meter bedragen. Op de voetpaden gelden volgende regels:
• Tot 2,10 meter. boven het niveau van het trottoir worden geen spandoeken, maar alleen verticale draagpalen toegelaten.
• Tussen 2,10 meter. en 5,50 meter. boven het niveau van het trottoir mag geen enkel deel van de spandoeken verder reiken
dan tot op 0,50 meter. afstand van de rand van het trottoir.
• Voor de voetgangers moet te allen tijde en overal minstens 1,00 meter volledig vrij blijven.
Het tijdelijk spandoek mag maar geplaatst worden op de dag van het evenement.


2. De tijdelijke bewegwijzering mag op eigen palen geplaatst worden, maar mag ook bevestigd worden aan bestaande bewegwijzering.
Ze mogen niet worden vastgemaakt aan bomen, verlichtingspalen, verkeerslichten of andere signalisatie. Ze worden op minstens
0,75 meter van de rand van de rijweg geplaatst.
Het aantal bewegwijzeringsborden wordt beperkt tot 2 per kruispunt. De maximum afmeting per wegwijzer bedraagt 1,20 meter
x 0,30 meter.
Tijdelijke bewegwijzering mag pas geplaatst worden de dag voor de aanvang van het evenement en moet ten laatste de dag na het
evenement verwijderd worden.


3. De tekst op de tijdelijke publiciteit/bewegwijzering mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement. Vermeldingen van
sponsors zijn toegestaan voor zover de oppervlakte niet groter is dan ¼ van de totale oppervlakte van het bord.


4. Ze mogen alleen geplaatst worden op het grondgebied van de gemeente waar het evenement plaats heeft.


5. Inrichtingen die zich op minder dan 7 meter boven de grond bevinden binnen een afstand van 75 meter van verkeerslichten, mogen
geen lichtweergevende of reflecterende rode, groene of oranje tint hebben.
Lichtgevende en verlichte publiciteit mag om veiligheidsredenen de aandacht van de automobilisten ’s nachts niet te veel afleiden.
Volgens artikel 80.2 van het verkeersreglement, inzake de kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het
verboden inrichtingen aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die - geheel of gedeeltelijk - verkeerstekens
voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de
doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.


6. De tijdelijke publiciteit/bewegwijzering mag/mogen de weggebruikers niet hinderen.


7. De vergunninghouder is zowel tegenover het Vlaamse Gewest als tegenover derden aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is
van het plaatsen van de tijdelijke publiciteit/bewegwijzering . Hij neemt de nodige maatregelen om tijdelijke publiciteit/bewegwijzering
ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de verkeersveiligheid te verzekeren.
Alle schade aan het openbaar domein (rijweg en aanhorigheden) die rechtstreeks of onrechtstreeks uit het plaatsen en /of het
behoud van de vergunde inrichting voorkomt moet vergoed worden. Het openbaar domein moet in zijn oorspronkelijke staat hersteld
worden, ter algehele voldoening van het Agentschap Wegen en Verkeer.


8. De vergunning voor tijdelijke bewegwijzering is alleen geldig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente
eveneens een vergunning verleent (in het kader van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet).


9. De vergunning voor tijdelijke publiciteit is alleen geldig onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de gemeente eveneens
een vergunning verleent (zowel in het kader van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet als een omgevingsvergunning in
het kader van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening).


10. Als de vergunninghouder de bovenvermelde voorwaarden niet naleeft, wordt de tijdelijke publiciteit/bewegwijzering op zijn kosten
en risico verwijderd

Door dit formulier in te vullen, geef je de gemeente Moorslede de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken volgens de richtlijnen van de General Data Protection Regulation (GDPR). Op https://www.moorslede.be/privacy vind je meer info over hoe de gemeente Moorslede omgaat met persoonsgegevens.