Meerjarenplan, jaarrekening, beleidnota's

Er bestaan 3 beleidsrapporten: het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. Voorheen bestond er ook een budget, dat budget werd geïntegreerd in het meerjarenplan.

De gemeenteraad is bevoegd voor de vaststelling van de beleidsrapporten.

In het meerjarenplan legt het bestuur het beleid voor de volgende jaren vast. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Het meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting.

Nadat de rekeningen van de boekhouding in overeenstemming zijn gebracht met de inventaris van de gemeente en het OCMW, worden ze opgenomen in het ontwerp van de jaarrekening. De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting.

Contactinformatie