Belgische nationaliteit aanvragen - meerderjarigen

In geval van verkrijging (of herkrijging) van de Belgische nationaliteit, moet jouw hoofdverblijfplaats in België gevestigd zijn op grond van een wettelijk verblijf, te weten:

  • op het moment van de indiening van de verklaring: moet je toegelaten of gemachtigd zijn tot een verblijf van onbeperkte duur in het Rijk;
  • gedurende de periode die de verklaring onmiddellijk voorafgaat: moet je toegelaten of gemachtigd zijn om meer dan 3 maanden in het Rijk te verblijven.

Naast de voorwaarden van wettelijk verblijf en hoofdverblijfplaats, worden ook voorwaarden inzake maatschappelijke integratie en/of economische participatie en/of taalkennis en/of deelname aan de onthaalgemeenschap gesteld.

Voorwaarden

Voor elke procedure gelden specifieke voorwaarden. Maak een afspraak voor meer concrete info over jouw situatie.

Procedure

Meer info over de verschillende procedures kan je nalezen op de website van de FOD Justitie: Belg worden.

Heb je alle nodige documenten die je moet voorleggen, dan maak je eerst een afspraak met de dienst Burgerlijke stand.

Wacht op goedkeuring voor je het bedrag van 150 euro gaat betalen.

Je moet de nationaliteitsverklaring afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar je jouw hoofdverblijfplaats hebt. Hij zal je een ontvangstbewijs geven als de verklaring volledig en ontvankelijk wordt geacht en het registratierecht van 150 euro is betaald. De ambtenaar van de burgerlijke stand zendt een afschrift van het volledig dossier voor advies aan de procureur des Konings en aan de dienst Vreemdelingenzaken en de Veiligheid van de Staat.

Procedure: advies van de procureur des Konings

  • Bij een negatief advies: als je niet akkoord gaat, kan je de zaak aanhangig maken bij de rechtbank van eerste aanleg.
  • Bij een positief advies: verstuurt de procureur des Konings een attest naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die moet de nationaliteitsverklaring meteen inschrijven in de gemeenteregisters. Vanaf dat moment ben je Belg.
  • Als de procureur geen advies uitbrengt over jouw dossier binnen de 5 maanden te rekenen vanaf jouw verklaring, dan heeft dit hetzelfde gevolg als een positief advies. Jouw verklaring wordt dan ingeschreven in de gemeenteregisters. Vanaf dat moment ben je Belg.

Bedrag

Elke procedure om de Belgische nationaliteit te verkrijgen, met uitzondering van de procedure van herkrijging, is onderworpen aan een registratierecht van 150 euro. Die moet je betalen vóór het indienen van de aanvraag.

Regelgeving

Wet van 4 december 2012 – verschenen in Belgisch Staatsblad op 14 december 2012

K.B. van 14 januari 2013 tot uitvoering van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (B.S. 21/01/2013 en errata op 18/02/2013)

K.B. van 17 januari 2013 tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst (B.S. 30/01/2013)

Omzendbrief van 8 maart 2013 betreffende bepaalde aspecten van de wet van 4 december 2012 tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit.


Contactinformatie