Gemeenteraad

De leden van de gemeenteraad worden rechtstreeks verkozen na 6-jaarlijkse verkiezingen. Het aantal gemeenteraadsleden is afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. Bij ons zijn dat er momenteel 21.

De leden van het schepencollege (de burgemeester, 4 schepenen en de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst) maken deel uit van die 21 gemeenteraadsleden en worden binnen de gemeenteraad verkozen. De volgorde van de verkiezing bepaalt de rangorde van de schepen. Het gemeenteraadslid of de gemeenteraadsleden die op eenzelfde lijst verkozen zijn, vormen één fractie.

Vanaf 2019 bestaan de gemeente- en OCMW-raad uit dezelfde mensen. Wie de eed aflegt als gemeenteraadslid zetelt meteen ook in de OCMW-raad, maar de gemeente- en OCMW-raad kunnen niet gelijktijdig vergaderen, wel aansluitend.

De gemeenteraad kiest zelf een voorzitter uit de groep van de gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad is van rechtswege ook de voorzitter van de OCMW-raad.
Belangrijk is dat de raadsvoorzitter altijd optreedt in de hoedanigheid van gemeenteraadsvoorzitter voor de gemeente en van voorzitter van de OCMW-raad voor het OCMW. De raadsvoorzitter mag beide functies niet vermengen.

Werking

In 2024 vergadert de gemeenteraad om 20.00 u. op volgende data: 25 januari, 22 februari, 21 maart, 25 april, 23 mei, 20 juni, 12 september, 24 oktober, 21 november en 19 december. Er zijn geen raadszittingen in de maanden juli en augustus. Deze zittingen zijn altijd openbaar, behalve wanneer het om persoonsgebonden aangelegenheden gaat. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen als burger, maar je mag niet tussenkomen.

 

 

Contactinformatie