Openbaarheid van bestuur

Elke overheid in Vlaanderen, dus ook een gemeente, is verplicht haar burger zélf zo goed mogelijk te informeren. Dit noemen we actieve openbaarheid. Anderzijds heeft elke burger het recht om bestuursdocumenten in te kijken (inzagerecht), er een kopie van te ontvangen en uitleg te krijgen. Ook wel passieve openbaarheid genoemd.

Op www.vlaanderen.be/openbaarheid vind je alle informatie over het decreet openbaarheid van bestuur. Je kan er ook online je vraag stellen.

Gemeentebestuur informeert inwoners zélf actief

De Vlaamse overheid, de provincies, gemeentebesturen, OCMW’s en andere besturen moeten je duidelijke informatie geven over hun beleid en hun dienstverlening.

Welke bestuursdocumenten vind je alvast op onze website:

  • agenda, verslagen en besluiten gemeenteraad en ocmw-raad
  • besluiten schepencollege, vast bureau en burgemeester
  • besluiten politiezone en brandweerzone
  • belastingen, retributies en reglementen
  • meerjarenplan, jaarrekening en beleidnota's
  • ....

Er is ook de passieve openbaarheid !

Misschien wil je een document van een overheid inkijken. Voor de overheden in Vlaanderen geldt dat in principe alle bestuursdocumenten openbaar zijn. Je kan ze inkijken, er meer uitleg over vragen of er een kopie van krijgen.

In principe zijn alle dossiers en alle gegevens van de gemeente openbaar (tijdens de kantooruren). Hierop zijn echter uitzonderingen:

  • registers en akten van de burgerlijke stand, bevolkingsregisters, strafregister.
  • dossiers over personen en personeel.
  • aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning kan je slechts inkijken nadat de vergunning werd verleend, tenzij de wet zelf in een openbaar onderzoek voorziet.
  • de inzage van een dossier kan geweigerd worden omwille van een grondige reden (bijvoorbeeld de vraag om inzage is onredelijk (teveel opzoekingwerk), de vraag werd te vaag geformuleerd of omwille van wettelijke beperkingen).

Inzagerecht betekent ook dat je tegen betaling een kopie kan vragen.

Het kan ook zijn dat een bestuursdocument maar gedeeltelijk openbaar mag gemaakt worden. Als een bestuursdocument nog niet af is, of onvolledig, dan kan je aanvraag ook afgewezen worden. De overheid moet dan immers afwegen of er misverstanden kunnen ontstaan omdat nog niet alle informatie is opgenomen in het document. Wel moet de overheid in detail motiveren waarom ze je aanvraag afwijst.


Contactinformatie