Recht op verblijf + 3 maanden EU-burgers

Voor wie?

Een burger van de Unie heeft het recht meer dan drie maanden in België te verblijven: 

- als hij werknemer is, of

- als hij zelfstandige is, of

- als hij naar België komt om werk te zoeken, of

- als hij voor zichzelf beschikt over voldoende bestaansmiddelen om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het Belgische sociale bijstandstelsel en over een verzekering die de ziektekosten in België volledig dekt, of

- als hij is ingeschreven aan een door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling om er als hoofdbezigheid een studie, daaronder begrepen een beroepsopleiding, te volgen en indien hij beschikt over een verzekering die de ziektekosten in België volledig dekt, en hij door middel van een verklaring of van een gelijkwaardig middel van zijn keuze de zekerheid verschaft dat hij over voldoende middelen van bestaan beschikt om te voorkomen dat hij tijdens zijn verblijf ten laste komt van het Belgische sociale bijstandsstelsel.


Formaliteiten

Als u zich in een van die situaties bevindt, vraagt u uw inschrijving aan bij het gemeentebestuur van uw verblijfplaats, binnen drie maanden na uw aankomst in België.

Als u uw hoedanigheid van burger van de Unie niet kunt aantonen, zal uw aanvraag niet in overweging worden genomen.
 
Bijlage 19 Aanvraag voor een verklaring van inschrijving of voor een identiteitskaart voor vreemdeling in de hoedanigheid van Zwitsers onderdaan


Referentietekst

Artikel 40, § 4, en artikel 42bis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.


Contactinformatie