Inname openbaar domein voor publiciteit

Beschrijving

Handelaars die objecten voor publiciteit, bekendmaking, verfraaiing of niet-winstgevende doeleinden op de stoep aan de straatzijde waar hun handelszaak gelegen is en voor de gevel van hun handelszaak, willen plaatsen moeten hiervoor een toelating hebben van het gemeentebestuur.

Dit betreft het plaatsen van reclameborden, banken, folderbakken, beachvlaggen, testers,…

Voorwaarden

 • Losstaande constructies mogen enkel voor de handelszaak geplaatst worden. Hangende constructies mogen enkel aan de gevel van de handelszaak geplaatst worden.
 • Losstaande constructies zijn maximaal 1,20m hoog en 0,80m breed. Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen toestaan. Op de constructie wordt steeds het nummer waarmee de vergunning werd afgeleverd vermeld, alsook de identiteitsgegevens van de verantwoordelijke van de borden.
 • Losstaande constructies mogen de doorgang van voetgangers en fietsers niet belemmeren. Zij moeten bijgevolg steeds de obstakelvrije doorgang respecteren. Losstaande constructies mogen onder geen beding op het fietspad geplaatst worden. indien er geen voetpad zou zijn, dient de constructie minstens op 1,20m van de rand van het fietspad of desgevallend de rand van de rijweg geplaatst te worden.
 • Hangende constructies mogen de doorgang van voetgangers evenmin niet belemmeren. De onderkant van deze constructie moet minstens op 2,10m hoog vanaf de begane grond hangen.
 • Losstaande constructies mogen de toegang naar woningen en/of kantoren die boven de handelszaak gelegen zijn niet belemmeren. De toegang tot de desbetreffende woningen en/of kantoren moet te allen tijde vrij blijven.
 • Voorzieningen van openbaar nut, zoals hydranten, straatkolken, verlichtingsmasten en toegangen tot openbare nutsvoorzieningen moeten altijd vrij en goed bereikbaar blijven. Met betrekking tot de hydranten moet erop gewezen worden dat de brandweerslangen gekoppeld moeten kunnen worden aan de hydrant. Hiervoor moet de noodzakelijke ruimte beschikbaar zijn.
 • De constructie mag de zichtbaarheid van verkeers- en straatborden niet in het gedrang brengen.
 • Losstaande constructies mogen niet in het openbaar domein verankerd worden.
 • De vergunning omschrijft de maximale hoogte en breedte van de constructie evenals de plaats waarop deze constructie geplaatst mag worden.
 • Reclame kan nooit bevestigd worden aan bomen of planten die zich op het openbaar domein bevinden.

Procedure

Er dient een aanvraag gericht te worden aan het college van burgemeester en schepenen. De vergunning tot het plaatsen van reclame voor handelszaken heeft een geldigheidsduur van 3 jaar.

Ingeval de vergunning tot het plaatsen van reclame voor handelszaken niet gebruikt wordt gedurende een periode van 6 maanden, dan vervalt zij conform art. 10 van het reglement van rechtswege.

Bedrag

De aanvraag is gratis.

Regelgeving

 • Reglement inname openbaar domein
 • Retributie op de inname van openbaar domein