Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

De Vlaamse Regering heeft de Programmatische Aanpak Stikstof, beter bekend onder de naam PAS, definitief vastgesteld.  Het PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma met verschillende onderdelen namelijk:

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H (=Speciale BeschermingsZone van de Habitatrichtlijn)
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen

De volledige tekst van de Programmatische Aanpak Stikstof en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage kan je nalezen door een eenvoudige klik op de documentnaam.

Wil je nog meer weten?  Surf dan zeker naar www.vlaanderen.be/stikstof of naar de website van team MER