Gecoro

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening heeft als doel het behoud, de verbetering en uitwerking van een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente.

De commissie vergadert ten minste tweemaal per jaar en vervult de opdrachten haar toegekend door de vlaamse codex ruimteljke ordening 01.09.2009 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de latere wijzigingen. Deze opdrachten zijn:

  • De commissie heeft een belangrijke adviserende taak bij het opstellen van het gemeentelijk ruimtelijke structuurplan en de ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Zij bundelt en coördineert tevens alle adviezen, bezwaren en opmerkingen van het openbaar onderzoek van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.
  • Zij brengt advies uit over de ontwerpen van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen en planologische attesten.
  • Zij kan advies geven, opmerkingen maken of voorstellen doen over alle aangelegenheden met betrekking tot de gemeentelijke ruimtelijke ordening, op eigen initiatief of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraad of de gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar.

Contactinformatie