Digitale infoborden

Waar?

Op de Plaats in Dadizele en site Grimmertinge in Moorslede staat een digitaal infobord. Deze 109 inch full colour ledschermen laten toe afbeeldingen, teksten en video's te projecteren.

Gebruik

In Dadizele wordt het scherm gebruikt om boodschappen te projecteren zoals hieronder verder wordt beschreven.

In Moorslede krijg je afwisselend aankondigingen van evenementen te zien en een verwijsbord naar site Grimmertinge. Bij evenementen wordt 1 uur vóór en 2 uur ná het evenement een verwijsscherm getoond met aanduiding van het evenement, de plaats en het uur waarop het evemenent doorgaat. 

Boodschappen

De schermen worden gebruikt door het lokaal bestuur voor de verspreiding van sensibiliserende boodschappen, diverse mededelingen en aankondigingen van activiteiten die zij organiseren, zoals bijvoorbeeld

 • boodschappen van algemeen nut (grote wegenwerken, omleidingen, enz.)
 • boodschappen in het kader van verkeersveiligheid
 • communicatie bij calamiteiten (absolute voorrang op alle andere berichtgeving)
 • personeelsadvertenties

Een digitaal informatiebord kan in tweede instantie, ook gebruikt worden voor de aankondiging van activiteiten van derden.

Toegang

De volgende organisaties krijgen gratis toegang tot het informatiebord voor het publiceren van activiteiten:

 • verenigingen gevestigd in Groot-Moorslede, met uitzondering van politieke verenigingen, organisaties of partijen
 • andere verenigingen indien het gaat om een activiteit in samenwerking met het lokaal bestuur
 • verenigingen ter ondersteuning van een goed doel met werkingsgebied of activiteit op het grondgebied van de gemeente
 • brandweerzone Midwest
 • politiezone Arro Ieper
 • scholen gevestigd in Moorslede of scholen met een vestiging in Moorslede (bv. STAP en SASK)
 • bevriende instellingen of samenwerkende partners (bv. Logo, Intergemeentelijke Archiefdienst)
 • instellingen waar er een samenwerkingsovereenkomst mee is (Mariënstede, WZC Moorslede en Dadizele, Dienstencentrum Patria en Welzijnsschakel). Van deze instellingen worden enkel mededelingen in het kader van Buurtgerichte Zorg opgenomen.

Voorwaarden

De gebruikers opgesomd in artikel 4 kunnen activiteiten aankondigen die aan volgende voorwaarden voldoen:

 • de activiteit vindt plaats op het grondgebied van Groot-Moorslede
 • de activiteit is niet commercieel van aard
 • de activiteit is voor iedereen toegankelijk
 • de activiteit heeft een zogenaamd occasioneel karakter. M.a.w. vindt dus niet dagelijks, wekelijks of maandelijks plaats, dient dus de reguliere werking van de vereniging te overstijgen
 • de activiteit draagt geen politieke, ideologische of religieuze boodschap uit
 • de boodschap bevat geen uitingen die strijdig zijn met de wet (beledigend, indruisend tegen de goede zeden ... )
 • de activiteit heeft een promotioneel karakter van socioculturele, caritatieve, recreatieve, toeristische, sportieve of milieubewuste aard
 • commerciële activiteiten zoals verkoopacties, loterijen, e.d. worden niet opgenomen, met uitzondering van activiteiten waarvoor de gemeente haar officiële toestemming heeft verleend

Beschikbaarheid

Om de beschikbaarheid van het digitaal informatiebord voor alle gebruikers te regelen, kan de toegang voor de in artikel 4 opgesomde gebruikers beperkt worden. De beschikbaarheid van het bord is niet gegarandeerd.

Wanneer de noodzaak zich opdringt om de belangrijkheid van een bericht te bepalen, wordt rekening gehouden met een hiërarchie tussen de berichten.

Aanvraagprocedure

De aanvraag voor een plaatsing van een aankondiging op het digitaal bord moet ingediend worden ten vroegste 1 maand en ten laatste 14 kalenderdagen vóór de datum van de activiteit.

De aanvraag gebeurt via www.moorslede.be/aanvraag-publicatie-digitale-infoborden (1 activiteit per formulier)

Aanvragers kunnen doorgeven wanneer ze hun bericht bij voorkeur gepubliceerd zien. De communicatiedienst beoordeelt de aanvraag rekening houdend met andere aanvragen tot publicatie in dezelfde periode.

Verantwoordelijkheid

Art. 10 Verantwoordelijkheid

 • De communicatiedienst beoordeelt de inkomende aanvragen. Bij twijfel neemt het college van burgemeester en schepenen de eindbeslissing. Kan dit door hoogdringendheid niet, dan nemen schepen voor Communicatie of algemeen directeur de beslissing.
 • Het lokaal bestuur is niet verantwoordelijk voor het niet verschijnen van een bericht op de digitale infoborden door problemen, defecten, te veel berichten, ander prioriteiten zoals grote evenementen of calamiteiten.
 • De communicatiedienst behoudt zich het recht de schrijfwijze van boodschappen aan te passen aan de eigen huisstijl en te herschrijven in functie van de leesbaarheid.
 • De informatie die door het lokaal bestuur op de digitale infoborden wordt geplaatst, is met grote zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is, of fouten bevat. Het lokaal bestuur kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden en is niet aansprakelijk voor enige schade of ander negatief gevolg dat hieruit voortvloeit.
 • De aangeleverde boodschappen moeten voldoen aan de wettelijke bepalingen, specifiek maar niet uitsluitend aan de geldende copyright- en privacyregelgeving. De Gemeente Moorslede is in geen geval verantwoordelijk voor de content die wordt aangeleverd door derden.
 • Het aanvragen van een publicatie op de digitale infoborden houdt het aanvaarden van het volledige reglement in.

 


Contactinformatie